BENTONIT V IVANČICÍCH

24.08.2009 16:36

CO JE TO BENTONIT

  Je to reziduální (zbytková) hornina vznikající zvětrávacím procesem sopečných hornin, velmi jemnozrnný jíl se značnou absorpční (pohlcovací) schopností, obsahuje hlavně montmorillonit, barva je bílá nebo nažloutlá. Použití je dost všestranné, chovatelství (podestýlka), čištění odpadních vod (pohlcovač ropných látek), ve slévárenství pro syntetické formovací směsi, stavebnictví (těsnící hmoty), jako přísada do keramických hmot a nátěrových hmot, ve farmacii (přísada do mastí), potravinářství (např. čiření vína) a dokonce zemědělství. Dobývací prostory vyhrazeného nerostu bentonitu v České republice dosahují 187,83 ha. Ivančické ložisko představuje 3,9% z celkové plochy všech dobývacích prostorů u nás. Podle jakosti je ivančický bentonit zařazen do skupiny vhodné pouze pro průmyslové využití ve slévárenství.

—————

24.08.2009 16:39

PROČ NE

  Vzhledem k nevhodným geologickým podmínkám (členitý terén a příliš vysoká vrstva nadloží) je možno vytěžit na ivančickém nalezišti – lokalita Réna – z celkového odhadnutého množství nerostu 130 000 tun pouze přibližně 100 000 tun. Zbývající množství asi 30 000 tun vyhrazeného nerostu bentonitu zůstane i po ukončení případné těžby nadále v registrovaném nalezišti. Předchozí těžební organizace firma Bentonit Moravia s.r.o. a firma Dixalve CS s.r.o. vytěžily již na Réně 10 000 - 20 000 tun bentonitu. K vytěžení zbývá odhadem asi 80 000 tun, což představuje asi 2% z celkového množství této suroviny nacházející se na území ČR. Nyní není ekonomické ani technicky možné vytěžit celé ložisko. 

—————

24.08.2009 16:44

SOUČASNÁ SITUACE

  V současné době vlastní těžební práva firma Bentex Bohemia s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích. V únoru 2009 předložili zástupce firmy (mgr.ing.Martin Zvěřina) „Prezentaci základních podmínek těžby bentonitu v dobývacím prostoru Ivančice-Réna společností Bentex Bohemia s.r.o.“ městu Ivančice, které je vlastníkem dobývacího prostoru. Po opakovaných jednáních rozhodla rada města neudělit souhlas k těžbě a ke vstupu na uvedené pozemky.

—————

24.08.2009 16:47

NAŠE STANOVISKO

  Nutno uvést, že v části dotčené lokality mají užívací právo zahrádkáři ČZS Ivančice-Réna. (viz obr.1) Platné smlouvy o užívání končí v roce 2014. Případnou těžbou by bylo dotčeno 38 zahrádkářů přímo, zbytek osady nepřímo, což by mohlo mít za následek zánik osady jako celku. Proběhla řada jednání na úrovni města, kraje a krajského soudu. Jako zahrádkáři věříme a spolu s námi mnoho ivančických občanů a občanských sdružení, že k těžbě nedojde a ráz krajiny na Réně a pod Rénou zůstane zachován. (viz obr.2 a 3)      V Ivančicích dne 6.srpna 2009                                           Výbor osady Réna Ivančice ČZS

—————

24.08.2009 16:51

Obr.1 etapa C-část osady postižená případnou těžbou

—————

24.08.2009 16:53

Obr.2 situace po případném vytěžení ložiska

—————

24.08.2009 16:55

Obr.3 situace po případném vytěžení ložiska s orientačními body

—————

—————